TROX Auranor som opplæringsarena


 • 1995 Medlem av opplæringsring for mekaniske fag
 • 1995 Etablering fagopplæring Metallvareproduksjon/Industrimekaniker
 • 1996 Partnerskapsavtale med Gran Ungdomsskole
 • 1997 JIT skolen – Opplæring i Just In Time
 • 1998 Medlem av OKØ - Opplæringskontoret Øst (tidligere OHIH Opplæringskontoret for håndverk- og Industrifag på Hadeland)
 • 2000 Tildeles opplæringsprisen fra Oppland fylke
 • 2005 Innstilt til VOX prisen
 • 2006 Blir utnevnt til Demonstrasjonsbedrift


Opplæringsprosesser:

 • Fagopplæring til Fagbrev
 • Ferdighetsbevis for ulike produksjonsutstyr / avd.
 • Truckføreropplæring
 • Terminalarbeideropplæring
 • Lederopplæring
 • Språkopplæring
 • Dataopplæring
 • Industrivern
 • Kurs i ventilasjonsteknikk – Interne/Eksterne

TROX AURANOR ER GODKJENT I FØLGENDE LÆREFAG

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET

Utdanningsløp er som følger: 
VG1: teknikk og industriell produksjon 
VG2: produksjons- og industriteknikk – lærling 

INDUSTRIMEKANIKERFAGET 

Utdanningsløp er som følger: 
VG1: teknikk og industriell produksjon
VG2: produksjons- og industriteknikk – lærling 


sERVICE- OG ADM.FAGET 

Utdanningsløp er som følger: 
VG1: Salg, service og reiseliv
VG2: Service, sikkerhet og administrasjon – lærling 


IT-driftsfaget 

Utdanningsløp er som følger: 
VG1: Informasjonsteknologi og medieproduksjon
VG2: Informasjonsteknologi – lærling 


LOGISTIKKFAGET 

Utdanningsløp er som følger: 
VG1: Teknologi og industrifag

VG2: transport og logistikk – lærling 


For mer info om utdanningsløp: 
www.vilbli.no

PEDAGOGISK PLATTFORM


Alle våre lærlinger må bruke opplæringsboka. Vi har delt opp produksjonen vår i ti ulike "celler" som det er utarbeidet læreplaner til. Disse læreplanene er knyttet direkte mot mål og momenter i læreplanene for faget, de er i tillegg bearbeidet til et lettfattelig språk. 

Vår pedagogiske plattform bygger på "mappemetodikk"

Mappevurdering kan løses på flere måter, men i vår bedrift har vi valgt følgende: 

Vi oppretter en mappe for lærlingen. Her skal all dokumentasjon om gjennomførte oppgaver og prøver ligge. Lærlingen skal ha minimum fire prøver i løpet av sine to år i bedriften. Det kan gjerne være flere, men da kan lærlingen selv velge hvilke fire han vil legge frem til prøvenemnda. Disse fire prøvene skal sammen med den endelige fagprøven danne grunnlag for vurdering av lærlingen. Disse delprøvene blir gjennomført på samme måte som den endelige fagprøven: Skrive en plan for arbeidet, gjennomføre i henhold til planen og skrive en egenvurdering av utført arbeid. Det blir så gitt en skriftlig tilbakemelding til lærlingen på utført prøve samt en karakter. Vi har også utarbeidet et vurderingsskjema som forteller hvilke kriterier vi bedømmer ut fra, samt en begrepsforklaring som forklare hva vi mener med de ulike kriteriene. Disse skjemaene blir utlevert til lærlingen sammen med prøven. Lærlingen tar så alle dokumenter som omhandler prøven og oppbevarer disse i mappa sammen med dokumentasjon ved hjelp av bilder av prøveproduktet. 

Vår erfaring tilsier at dette er en god måte å trene lærlingene på. De blir tidligere trygge på det å dokumentere utført arbeid og de blir også mindre stressa ved den endelige fagprøven.

PROSJEKT

Alternative prøve- og vurderingsformer i fagopplæringen

Bakgrunn for prosjektet: 
St meld 28 og 32 henviser til undersøkelser som viser at dagens prøver er i mindre grad enn ønsket egnet til å vurdere helhetlig kompetanse. 

Mål for prosjektet: 
Forbedre kvaliteten på fagopplæringen for bedrift og lærling. 
Forenkle systemet for overføring av økonomiske midler. 
Forbedre samarbeidet mellom bedrift og fagopplæringsnemnda. 
Større vekt på læring, vurdering og dokumentasjon under opplæringsløpet. 

Mappemodellen: 
Del-prøver skal inneholde planleggingsdel, gjennomføringsdel og evalueringsdel. 
Modellen tilpasses bedriftens omfang og produksjon. 

Fordeler for bedriftene: 
• Systematisk dokumentasjon. 
• Lærlingene gir raskere og økt verdiskapning. 
• Bedre lærebedrifter. 
• Lærlingens helhetskompetanse økes. 
• Mer selvstendige lærlinger. 
• Større forståelse. 
• Sikrer bredere opplæring. 

Lærlingene vurderes etter en tredelt karakterskala. 
Det gir større krav til veiledning og vurderingskompetanse. 

Fordeler for lærlingene: 
• Lærlingenes helhetskompetanse utvikles 
• Lærlingene blir mer selvstendige – større ansvar for egen læring. 
• Refleksjon og større forståelse. 
• Sikrer i større grad at lærlingene får opplæring i forhold til alle moduler i læreplanen. 
• Mer systematisk kobling mellom teori og praksis. 
• Mindre "press" på lærlingen, bedre læresituasjon og mer rettferdig vurdering. 

Hva er mappemodellen? 
• Lærlingen skal benytte "mappevurdering" som metode til å dokumentere opplæringen underveis. 
• Lærlingen skal gjennomføre en planleggingsdel, gjennomføringsdel og en vurderingsdel på et arbeidsoppdrag minimum en gang hvert halvår. 
• Lærebedriften vurderer arbeidsoppdragene underveis med karakter. 
• I tillegg skal det gis en halvårlig vurdering uten karakter i hvilken grad lærlingen har nådd målene i henhold til læreplanen. 

I siste termin skal lærlingen gjennomføre et avsluttende arbeidsoppdrag som skal godkjennes av prøvenemnda. Prøvenemnda og lærebedriften skal sammen sette karakter på dette arbeidsoppdraget. Både underveis-vurderingen og det avsluttende arbeidsoppdraget skal telle i sluttkarakteren.

Samararbeidspartnere/ -Skoler og aktuelle Linker

GUS - Gran Ungdomsskole 
www.gran.ungdomsskole.no 

BUS - Brandbu Ungdomsskole
www.brandbu.ungdomsskole.gran.no

HVS - Hadeland Videregående Skole 
www.hadeland.vgs.no 

Gran og Lunner voksenopplæring
www.lunner.kommune.no

OKØ - Opplæringskontoret Øst
www.okoest.no

production {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30