BÆREKRAFT

BÆREKRAFT STARTER LOKALT!

Som norsk produsent og markedsleder av luftfordelingsutstyr er det viktig at vi går i front lokalt og bidrar til en bedre og mer bærekraftig fremtid for alle ved å jobbe mot FN sine bærekraftsmål. Vi har startet med vårt eget bygg, våre egne produksjonsprosesser og er godt i gang med å kartlegge våre leverandører. Vi ser også at bærekraft og økonomisk og sosial utvikling samvirker og forsterker hverandre gjensidig.

Bærekraftsarbeidet er forankret i ledelsen og i strategiplanen. Dette er essensielt for å kunne lykkes i alle ledd. Det starter med oss selv, og med det fundamentet vil vi kunne jobbe riktigere og sikre at bærekraftsaspektet er med oss i de ulike beslutningsprosessene enten det gjelder sosiale eller produksjonsmessige forhold. 


Bærekraftspolicy

CO2-NØYTRALITET

TROX Auranor har som mål å være CO2-nøytrale i forhold til scope 1 og 2 innen utgangen av 2025. Vi hadde et verifisert utslipp på 82 tonn CO2 i 2022, og her jobber vi kontinuerlig med å redusere dette ned til null. Vi er godt i gang med å registrere våre oppstrømsutslipp i scope 3, men her er det større utfordringer med å få inn verifiserte tall fra noen av områdene.

ENERGIBRUK

Våre produksjonsprosesser benytter kun strøm som energikilde. Vi må like fullt ha fokus på reduksjon av energibruken på alle nivåer og i alle ledd. Et uttalt mål er at vi i løpet av en 3-års periode skal redusere energiforbruket med 40% i forhold til den gamle fabrikken.

HMS

TROX Auranors ledelse og medarbeidere skal sammen skape et godt arbeidsmiljø og gode holdninger omkring HMS-arbeidet. Vår viktigste ressurs er medarbeiderne. HMS-arbeidet styres av offentlig regelverk og bedriftens egen Helse-, Miljø- og Sikkerhetspolitikk.

Vi skal kontinuerlig jobbe med trivselsaktiviteter og tiltak for å forebygge sykefravær, skader, brann og ulykker.

Vår virksomhet skal bestrebe seg på å redusere miljøbelastningene også utover myndighetskravene. Vi søker bærekraftige og innovative løsninger i hele verdiskapningskjeden. TROX Auranor jobber for å skape godt inneklima for mennesker med fokus på miljøet.

Vi har nullvisjon for skader: «Å jobbe i TROX Auranor er helsefremmende. Ingen skal skade seg på jobb!»ÅPENHETSLOVEN

RESPEKT FOR GRUNNLEGGENDE MENNESKERETTIGHETER OG ANSTENDIGE ARBEIDSFORHOLD

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

For å sikre at våre leverandører følger prinsipper for ansvarlig næringsliv, benytter TROX Auranor Integrity Next og Jaggaer - nettbaserte ESG-risikostyring og Procurement-systemer - for vurdering av våre vesentligste leverandører.

Både Integrity Next og Jaggaer sørger for automatisk innhenting av sertifikater og egenerklæringer fra våre leverandører og sikrer at informasjonen er gyldig til enhver tid. Integrity Next overvåker også hendelser på verdensbasis som kan utgjøre en risiko for, eller via, våre leverandører og gir oss umiddelbar beskjed om dette.

Vi har egne prosedyrer for hvordan vi skal håndtere brudd eller risiko for brudd på de formål Åpenhetsloven fremmer.

Hvis det er spørsmål som ikke dekkes av informasjon som finnes på nettsidene, vennligst send inn din henvendelse via denne linken: Spørsmål

TROX Auranors redegjørelse for aktsomhetsvurderinger iht. åpenhetsloven finner du her:

Redegjørelse 2024SERTIFISERINGER OG REGISTRERINGER

SUNDAHUS

Vi tilbyr produkter som er bedømt av SundaHus. Det er et uavhengig selskap som tilbyr eiendomsbesittere et bredt utvalg av tjenester for bevisste materialvalg.

Ta kontakt for mer informasjon

Byggvarubedömningen

Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. 

Les merFNS BÆREKRAFTSMÅL

Konsernets overordnede mål er å ha CO2 nøytral produksjon i alle land innen 2040. For Norge ønsker vi å nå dette målet tidligere. TROX-konsernet vektlegger FNs bærekraftsmål 3,8,9,12,13 og 17.

I Norge prioriterer vi målene;

-  3 God helse og livskvalitet
-  8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst
- 12 Ansvarlig forbruk og produksjon
- 13 Stoppe klimaendringeneEPD

En miljødeklarasjon, forkortet som EPD (Environmental Product Declaration), er et kort, informativt dokument som gir en oppsummering av miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Denne betegnelsen, EPD, brukes både nasjonalt i Norge og internasjonalt. En viktig del av EPD-prosessen er gjennomføringen av en livsløpsanalyse (LCA) i samsvar med ISO 14040-14044-standardene.

Metodene som brukes i EPD-prosessen er standardiserte, noe som gjør at miljøinformasjon innenfor samme produktkategori kan sammenlignes objektivt fra ett produkt til et annet. Dette muliggjør en sammenligning uavhengig av geografisk plassering eller nasjonale forskjeller. Hovedmålet med EPD-standarden er å gi kundene muligheten til å sammenligne miljøprofilene til forskjellige produkter for å ta informerte beslutninger basert på miljødeklarasjonene. Kunden kan dermed vurdere og velge produkter som best samsvarer med deres miljømål og verdier. På denne måten spiller EPD en viktig rolle i å fremme miljøbevissthet og bærekraftig forbruk.

Våre EPDer kan du laste ned under, eller du finner dem på epd-norge, der finner du også EPDer på TROX GmbH sine produkter. 


EPDs of TROX GmbH

EPD NEDLASTNINGER 

  • EPD - Kjølebafler
  • EPD - Tilluft
  • EPD - Avtrekk
  • EPD - Brannspjeld
  • EPD - Spjeld og VAV
  • EPD - Lyddempere
  • EPD - Tak
  • EPD - RenromRAPPORTER

KLIMA- OG MILJØRAPPORT

Klima- og Miljørapport 2023

BÆREKRAFTSRAPPORT 2022 TROX GROUP

Bærekraftsrapport 2022 TROX GroupSOSIAL BÆREKRAFT

MENNESKET ER KJERNEN I DET VI GJØR - SAMHOLDET ER GRUNNEN TIL VÅR SUKSESS

Som en del av vårt samfunnsansvar ønsker vi å bidra til at flere kommer seg ut i arbeid. Mangfold og inkludering er helt avgjørende for å bli en god arbeidsplass!

- Vi blir bedre rustet til å løse utfordringer
- Det å
pner opp for perspektiv
- Vi blir mer n
yskapende ved at vi får flere forbedringsforslag
- Vi lærer mer og av hverandres forskjellige erfaringer
- Det er nødvendig for å fylle alle ledige stillinger, og for å få rekruttert mange nok ansatte
- Det gir oss f
lere valgmuligheter når vi skal rekruttere
- Det gir ø
kt trivsel og det blir morsommere på jobb.OPPLÆRING

OPPLÆRING I ALLE LEDD ER ESSENSIELT!

Vår LEAN-produksjonsfilosofi krever at alle får opplæring på mange områder slik at vi kan sikre fleksibilitet og raske omstillinger. Vi må kunne sikre kvalitet og vedlikehold i produksjonen, og kvalitet i systemer og kundebehandling.

I tillegg kan vi gi system- og produktopplæring til våre kunder og forbindelser gjennom TROX Academy.

Intern opplæringCOMPLIANCE

Retningslinjer for god forretningsskikk

Verden over har TROX-selskapene de samme retningslinjene for å sikre rettferdig og korrekt behandling av våre kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser i samsvar med gjeldende lover og etiske prinsipper. Alle ansatte blir informert om retningslinjene, og disse er til enhver tid tilgjengelig i personalhåndboken og på nett. 

Business conduct guideline
Code of Conduct for leverandørerVARSLING

Hvis noen har informasjon om leverandører eller kan vise til faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter som er avdekket av informasjonssøker eller tredjeparter, ønsker vi å gjøres kjent med dette umiddelbart.

Varsel om menneskerettsbruddproduction {"X-Frame-Options"=>"SAMEORIGIN", "X-XSS-Protection"=>"1; mode=block", "X-Content-Type-Options"=>"nosniff", "X-Download-Options"=>"noopen", "X-Permitted-Cross-Domain-Policies"=>"none", "Referrer-Policy"=>"strict-origin-when-cross-origin", "Content-Security-Policy"=>"frame-ancestors 'self' https://api.scrivito.com https://punchoutcommerce.com https://www.trox.de https://trox-extern.com https://psp40.onventis.com https://psp22.onventis.com https://trox4u.troxgroup.com", "Strict-Transport-Security"=>"max-age=31536000; includeSubDomains", "Content-Type"=>"text/html; charset=utf-8"}

Del siden

Anbefal denne siden

Anbefal denne siden ved å sende en link pr. mail

Alle felter merket med (*) må fylles ut.

Del siden

Takk for din anbefaling!

Din anbefaling har blitt sendt og bør ankomme snart.


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30


kontakt

Vi er her for deg

Vennligst spesifiser din melding og type henvendelse

Vedlegg (maks 10MB)

(*) Påkrevet felt

Kontakt

Takk for at du kontaktet oss!

Henvendelsen blir behandlet snarlig.
For generelle henvendelser kan du også ringe: 61 31 35 30